Kandidater till årets nätspridare 2012

Nedan hittar ni årets kandidater i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och  Älmhult. Röstningsformuläret hittar ni här. Årets nätspridare är en ny utmärkelse som vi planerar att dela ut årligen på AV-Medias fortbildningsdag Digital Kompetens i oktober.

Alvesta

Linda Stark, Vislandaskolan

Har under många år arbetat med att integrera IT i sin undervisning. Den digitala skrivtavlan är en naturlig del i undervisningen för Linda som har en bred IT-repertoar när hon arbetar. Webbresurser som storybird, mathplayground, glosboken och webmatch är bara några i mängden av de som Linda använder. Hon har också skapat en klassida på wikispaces där hon kommer att arbeata med vokis med sina elever. Linda har, som en av tre i Alvesta, klarat nivå 4 i PIM.

Ulrika Strååt, Skatelövsskolan

Med självklar auktoritet låter hon eleverna ta för sig och växa med de digitala verktygen. Uppmuntran som ger experimetlust ger fina resultat. En fröjd att komma in i klassrummet vilken tid som helst på dagen och se eleverna behärska den digitala skrivtavlan när de t ex spelar interaktiva matematikspel på nätet.

 

Melisa Talic, Grönkullaskolan

Melissa låter eleverna använda sig av den moderna tekniken för att utveckla lärandet. Samarbetet med hjälp av Google med omedelbar respons är självklar. Mobilt lärande där elevernas egna idéer och verktyg visar på innebörden i uttrycket “vidgat textbegrepp”. Mobiltelefonens kamera kan användas till skolarbete.

 

Lessebo

Sophia Berg, Bikupan

Sophia nomineras till årets nätspridare för sitt engagemang att synliggöra elevernas arbeten och praktiska prestationer via musikbloggen som finns på Bikupan. I och med att eleverna i årskurs 7 och 8 har egna datorer har det lett till att musikundervisningen har fått en annan inriktning och de använder datorn som ett naturligt inslag på musiklektionerna. Sophia sprider kunskapen om bloggens fördelar vidare till personalen på vårt pedagogiska forum och det ger ringar på vattnet.

Jörgen Florheden, Bikupan

Jörgen nomineras till årets nätspridare för hans stora engagemang hos såväl elever som personal för att utveckla IKT och låta det bli ett naturligt inslag i vardagen på 7-9skolan Bikupan. Han är projektledare för vårt 1-1projekt, Alla ska bli kunskapsvinnare och Jörgen leder, pushar och uppmuntrar personalen att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Han ställer alltid upp och har dessutom lärt upp en grupp elever som fungerar som skolans it-proffs om kompisarnas datorer krånglar.

Kate Graae-Nielsen, Hackebackeskolan

Kate nomineras till årets nätspridare för sitt stora engagemang för att utveckla undervisningen med hjälp av IT. Hon har spridit sina idéer, förmedlat nyheter och delat med sig av sin kompetens inom många olika IT-områden, även ideellt, på många skolenheter och i olika årskurser, bland pedagoger, elever och föräldrar. Hon är alltid beredd att hjälpa till om man stöter på IT-problem. Hon har bland annat introducerat flera av vårt skolavtalsprogram, visat på nyttan med t.ex. Open Mind som hjälpmedel, arbetat med att skriva sig till Läsning och introducerat Photo Story, Story Bird, m.fl. program. Hon förmedlar även mycket användbara ”skollänkar”. Hennes mål har varit att alla ska ha rätt till kunskap, även om man har svårigheter av olika slag, t.ex. dyslexi. http://resurscentrum.wikispaces.com/Resurscentrum

Ljungby

Lilja Andersson, Stensbergskolan

Lilja Andersson har under den tiden som hon har varit IT-ansvarig, engagerat och med stort tålamod höjt kompetensen och kunnandet för all personal på vår skola. Lilja har och är drivande för att vi har aktuell teknisk utrustning och att vi kan använda den. Lilja har för våra elever med behov av alternativa verktyg tagit fram individuella lösningar och utbildat både elever och pedagoger hur de ska användas.

 

Ann-Sofie Eriksson, Åbyskolan

Genom hennes inspiration och engagemang har samtliga Åbyskolans förskollärare, fritidspedagoger och lärare årskurs 1-3 tagit del av hennes erfarenheter och lust att utveckla undervisningen i elevernas lärande kring metoden ” Att skriva sig till läsning”.

 

 

Niclas Östlund, Hjortsbergskolan

Niclas Östlund har professionellt, utifrån vetenskapliga rapporter, handlett skolans personal i att använda modern teknik som en naturlig del i undervisningen.

 

Markaryd

Jakob Sträng, Strömsnässkolan år 6-9

För sitt sätt att, med en stor portion humor och lättfattligt språk, ingjuta mod hos pedagogerna – så de vågar använda sig av de tillgängliga resurser som finns.

 

Jesper Svensson, Huneskolan år 6-9

En lärare som ser möjligheter i att förändra sin undervisning med modern teknik och förutom att vara ett föredöme för sina kollegor i detta avseende även vägleder kollegorna för att dessa skall anamma den nya tekniken.

 

 

Lars Takvam, Gymnasieskolan Kunskapscentrum Markaryd, KCM

Lars har alltid en positiv inställning till att, med sin kompetens, medverka i skol- utvecklingsfrågor som berörs av digital teknik. han har med sitt kunnande och engagemang samt serviceinriktade attityd, bidragit till att lyfta fram IT-frågorna i KCMs verksamhet. I Lars arbete med IT framträder hans lösningsfokuserade egenskaper, vilket ofta gör att kolleger kontaktar honom i dessa frågor.

 

Tingsryd

Åsa Korner, f-klass/fritids i Linneryd och förskolan i Rävemåla

Åsa har sedan 2008 varit it-handledare, it-pedagog för skola och förskola. Hennes vision är att IT ska blir en naturlig del i verksamheten och att kommunen ska ha minst lika bra utrustning som länets övriga kommuner. För tillfället jobbar hon för att fler interaktiva tavlor ska in på förskola, skola och fritids. Ett annat intresse är att hitta bra ”gratis-program” som passar in i verksamheten. Hon menar att detta är en glömd resurs som vi måste ta tillvara på.

 

Fredrik Wärn, rektor i Väckelsång

Fredrik ser sig främst som en ”hårdvarufixare”. Han har varit med och drivit på för att få saker på plats och sen har han lämnat genomförandet till andra. Har bland infört lärardatorer till alla, projektorer i alla klassrum, ett iPadprojekt och drivit på för att kommunen ska ha pilotskolor. Vågar satsa.

 

 

Roland Ylvén, Tingsryds Lärcenter

De flesta pedagogerna i Tingsryds kommun har stött på Roland i egenskap av IT-lärare på Tingsryds Lärcenter. Genom sitt lättsamma sätt har han lotsat in många pedagoger i skolans IT-värld. Otaliga är de som ängsliga börjat sin utbildning och som stärkta kommit ut för att ivrigt börja använda IT i skolan.

 

Uppvidinge

Urban Andersson, Åsedaskolan

Urban använder smartboardtavlan inom ämnet matematik på ett inspirerande och utvecklande sätt som gör att elever ser matematik ur nya perspektiv. Elever har fått nytt förtroende för ämnet och förstår hur ämnet är uppbyggt. Urban ser varje elev och utgår från just den specifika eleven.

 

 

Marie Gustafsson, Nottebäckskolan

Marie uppdaterar ständigt sina kollegor om IT-nyheter. Hon arbetar bland annat med ASL – att skriva sig till läsning , Comenius, E-twinning och program med läsa, skriva, matte och oä-övningar.

 

 

Charlotte Johansson, Nottebäckskolan

Charlotte har utvecklat en klassblogg. Hon har även jobbat med matte online, Photo-stories, strömmande film och informationssökning.

 

Växjö

Patrik Bengtsson, Katedralskolan

Patrik har under flera år utforskat och praktiserat de modernaste digitala möjligheterna i sin undervisning. T ex har han flitigt bloggat med sin egen ”Geografiblogg”, http://geographypat.blogspot.se/ och aktivt nyttjat Facebook offensivt för att ge eleverna ett större djup i ämnena.

 

Eric Haraldsson och Rebecca Borg, Arabyskolan och Bokelundskolan

Eleverna i årskurs 6 har med stöd av skolbibliotekarierna Rebecca Borg och Eric Haraldsson och lärarna Tiina Bodsjö och Monica Forsberg arbetat med kollaborativt skrivande, läsande och lärande i en digital miljö. Eleverna har fått läsa litteraturhistoriska klassiker och sedan reflekterat och samtalat genom mikrobloggen Twitter och producerat texter på http://skolfakta.wikispaces.com och http://ibiblioteket.wikispaces.com. Arbetet visar på fallgropar och hur man tar sig ur dem, men framför allt hur den digitala tekniken att möjliggöra gränsöverskridande lärprocesser där elevernas lärande når djupare och längre.

Cecilia (Cilla) Lindblom, Ringsbergskolan

Cecilia Lindblom på Ringsbergskolan i Växjo anänder sig bl a av Vokis i undervisningen och hon är Växjös första lärare som nått nivå 5 i PIM. Hon har producerat en mycket inspirerande och innehållsrik kurs i hur man kan använda Voki i språkundervisningen.  Under rubriken ”Lgr11 – Förmågor” skriver Cecilia. ”När man använder Voki på det sätt som jag har beskrivit i min lärresurs Voki Story så anser jag att alla språkliga förmågor utvecklas hos eleverna. De får även tillfälle att reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor och kulturella företeelser om man använder deras berättelser i undervisningen.”

Älmhult

Stefan Andersson, SFI-lärare

Stefan Andersson har arbetat med SFI på Haganässkolan sedan 2006. Under hela sin lärargärning har han arbetat framgångsrikt med att digitalisera sina kurser genom att använda olika programvaror, Internet, netmeeting, Skype och nu senast I-Phone. Han har också tillsammans med en kollega utvecklat ett eget läromedel för SFI, där hela kursen finns digitalt. Det gör undervisningen oberoende av tid och rum.

Annelie Berggren, Klöxhultsskolan

Annelie har startat en blogg på Arkens F-4-enhet. Varje vecka får elever från en klass redovisa något. Annelie anpassar nivån på arbetet så det är relevant för åldersgruppen. Själv använder hon bloggen aktivt som kontakt med hemmen, för redovisning av elevarbeten, läxor etc. Eleverna i Annelies klass får använda digital teknik på olika sätt vid redovisningar. På matematikbiennalen i Umeå 2012 visade Annelie hur hon använder digital teknik för att synliggöra elevernas lärande, för eleven själv, pedagoger och föräldrar. Materialet visades även på en arbetsplatsträff och på föräldramöte. Annelie inspirerar också andra pedagoger och stöttar dem i användandet av nätet och digital teknik.

Thord Johansson, Gemö/Linnéskolan

Med stort engagemang har Thord lett webbredaktionen för Gemöbladet (www.http://gemobladet.se/) där mellan- och högstadieelever på Gemö/Linnéskolan med hjälp av IT-tekniken får utlopp för nyfikenhet, skrivarglädje och kreativitet. I år var Gemöbladet för andra gången nominerat till Lilla Journalistpriset.  I den del av sin tjänst som är knuten till Pedagogiskt Resurscentrum, har Thord byggt upp en väl fungerande verksamhet kring alternativa verktyg. Med stor envishet har han genom direkta kontakter och handledning ute på skolorna övertygat både pedagoger och elever om nyttan med IT-stöd i det dagliga arbetet.